KENNISGEVING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ENTERPRISE IRELAND

Enterprise Ireland (“we”, “wij” of “ons”) respecteert uw privacy en zet zich volledig in om deze te beschermen. In deze Kennisgeving wordt uitgelegd wat uw rechten op het gebied van privacy zijn en hoe wij, als controller, uw persoonsgegevens die voortvloeien uit uw contacten met ons verzamelen, gebruiken, verwerken en vrijgeven.  Lees naast deze Kennisgeving gegevensbescherming ook ons bijbehorende Cookiebeleid.

 1. Informatie de we over u kunnen verzamelen

De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een persoon aan de hand waarvan deze persoon kan worden geïdentificeerd.  Hieronder vallen niet gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).  We kunnen elk type persoonsgegevens dat u ons in de loop van uw contacten met ons hebt verstrekt, verzamelen en verwerken.  Sommige persoonsgegevens hebt u direct aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website waarbij u zich hebt ingeschreven voor meldingen via e-mail of gebruik hebt gemaakt van ons online feedbackformulier of andere formulieren.  We kunnen ook persoonsgegevens van u ontvangen van verschillende derden en openbare bronnen zoals LinkedIn. Dergelijke persoonsgegevens zijn onderverdeeld in categorieën zoals namen, adressen, contactgegevens en andere informatie die relevant is voor onze dienstverlening.

Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen we u mogelijk geen diensten aanbieden of reageren op vragen of verzoeken die u via onze website indient.  Als we u om persoonsgegevens vragen die een contractuele vereiste zijn of die nodig zijn om onze functies uit te oefenen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, melden we dit.

 1. Hoe gebruiken we de persoonsgegevens die we verzamelen?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen en rechtsgrondslagen die in de volgende tabel zijn vastgelegd.

Doel(en) voor verwerking Rechtsgrondslag voor verwerking
 • Om u als nieuwe websitegebruiker te registeren;
 • Om u op de hoogte te brengen van wijzigingen in onze Kennisgeving gegevensbescherming;
 • Om u te vragen een enquête in te vullen.
 • De verwerking is nodig om een contract uit te voeren of een contract met u aan te gaan.
 • De verwerking is nodig voor de ondersteuning van onze legitieme belangen op het gebied van bedrijfsvoering (om onze gegevens up-to-date te houden en te onderzoeken hoe websitegebruikers onze diensten gebruiken) tenzij dergelijke belangen ten koste gaan van uw belangen en rechten.
Om onze relatie met u te beheren. Dit kan het volgende omvatten:

 • Om contact met u op te nemen met betrekking tot online/offline verzoeken om subsidies/aandelingeninvesteringen;
 • Om de levering van trainingsprogramma’s en online trainingsmiddelen te faciliteren;
 • Om handelsmissies, handelsevenementen, kopersintroducties te faciliteren via onze kantoren in Ierland en elders;
 • Om deel te nemen aan door de EU gefinancierde programma’s / internationale normalisatie-instituten zoals ESA, NSAO, deelname van de Europese Commissie aan programma’s met Inter Trade Ireland;
 • Om te werken met onze technologie-gateway en technologiecentra via het derdegraadsnetwerk;
 • Om deel te nemen aan onze studentenprogramma Education Ireland;
 • Om informatie te delen met overheidsdepartementen en semi-overheidsinstellingen voor gezamenlijke evenementen, zoals Local Enterprise Offices, IDA;
 • Om op te treden als adviseur in panels met deskundigen of bij de coaching van klanten.
 • De verwerking is nodig voor het uitvoeren van taken die worden uitgevoerd in het openbaar belang of in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan ons is verleend.
 • Om te voldoen aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het verstrekken van belastinggegevens aan het belastingkantoor) en professionele vereisten;De verwerking is nodig voor het uitvoeren van taken die worden uitgevoerd in het openbaar belang of in de uitoefening van een officiële bevoegdheid die aan ons is verleend.
 • Om fraude, witwaspraktijken of andere overtredingen te voorkomen en ontdekken; en
 • Om ons recht op verdediging, verweer of het voeren van gerechtelijke procedures uit te oefenen.
 • De verwerking is nodig om te kunnen voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen.
Om direct marketing te bedrijven;

 • Om u, of om geselecteerde derden toe te staan u informatie te verstrekken over evenementen die zijn gehost of mede gesponsord door ons of over evenementen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent;
 • Om u e-mailmeldingen en nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich via onze online formulieren, e-mail of anderszins hebt aangemeld;
 • Om contact met klanten op te nemen over zakelijke mogelijkheden;
 • Om contact met u op te nemen over de door ons verleende diensten.
 • Waar u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing – die u op elk moment weer kunt intrekken
 • Waar uw toestemming niet vereist is en u geen bezwaar hebt gemaakt, is het gebruik van de gegevens noodzakelijk voor onze legitieme belangen op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder juridische, personele, administratieve en beheersmatige doeleinden, tenzij dergelijke belangen ten koste gaan van uw belangen.
 • Om u een ervaring op maat te bieden op onze website of om u specifieke content te bieden die relevant is voor u.
 • De verwerking is nodig ter ondersteuning van onze legitieme belangen op het gebied van bedrijfsvoering (om typen klantbedrijven voor onze diensten te definiëren, om onze website up-to-date en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en informatie te verzamelen voor onze marketingstrategie) tenzij dergelijke belangen ten koste gaan van uw belangen en rechten.
Om sollicitaties te verwerken
 • De verwerking is nodig om een contract uit te voeren of een contract met u aan te gaan.
 1. Het bewaren van uw persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld. We bepalen onze bewaarperioden onder andere op basis van de volgende criteria: (i) de duur van onze lopende relatie en/of onze dienstverlening; (ii) eventuele wettelijke vereisten waaraan we moeten voldoen; en (iii) of het bewaren aan te raden is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot van toepassing zijnde wettelijke verjaringstermijnen, rechtszaken of reglementaire onderzoeken). Neem contact met ons op als u meer wilt weten over onze bewaarperioden (zie het gedeelte Contact hierna).

 1. Vrijgave van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan derden die ons een dienst verlenen of bij wijzigingen in het wettelijke kader voor industriële ontwikkeling (dat wil zeggen, de Industrial Development Act 1986 en de Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1988 (zoals gewijzigd)) die van invloed kunnen zijn op Enterprise Ireland, of in het geval van eventuele toekomstige fusies / ontbindingen van Enterprise Ireland en/of andere gerelateerde overheidsinstanties, in welk geval we uw persoonsgegevens mogelijk vrijgeven aan de van toepassing zijnde rechtsopvolger van Enterprise Ireland of, indien we verplicht zijn uw persoonsgegevens vrij te geven of te delen teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of waar nodig voor onze legitieme zakelijke belangen om de rechten, eigendommen of veiligheid van Enterprise Ireland, bedrijven van onze klanten of anderen te beschermen of voor bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s. Een dergelijke vrijgave kan, al naar gelang, gaan om uitwisseling van informatie met andere organisaties, bedrijven, auditors, overheidsdepartementen, technologie-instellingen, recruiters, semi-overheidsinstanties, universiteiten of openbare instanties, waar een dergelijke instantie een dienst verleent aan Enterprise Ireland en we van oordeel zijn dat deze voldoet aan de AVG-vereisten.

De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen bij, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“), De persoonsgegevens die we verzamelen kunnen worden overgedragen aan, en opgeslagen bij, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte. Deze landen bieden mogelijk niet afdoende bescherming als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Vanwege de wereldwijde aard van ons bedrijf kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens worden vrijgegeven aan stafmedewerkers van Enterprise Ireland die buiten de EER werken: Klik hier voor een lijst met overzeese kantoren van Enterprise Ireland. In het beperkte aantal gevallen dat het nodig is uw persoonsgegevens over te dragen naar een land buiten de EER, zorgen we voor passende waarborgen om de privacy en integriteit van dergelijke persoonsgegevens te beschermen, waaronder standaard contractclausules onder Artikel 46.2 of een besluit waarbij de bescherming als passend wordt erkend onder Artikel 45.

Links naar andere sites:  Neem contact met ons op als u informatie wilt hebben over dergelijke waarborgen (zie het gedeelte Contact hierna).

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten van en naar andere websites. Als u een link volgt naar een van deze websites, dient u te weten dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden.


Uw rechten:
Controleer dit beleid voordat u welke persoonsgegevens dan ook op deze websites indient.

Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u een aantal rechten onder van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Hierop kunnen bepaalde beperkingen en restricties van toepassing kunnen zijn. We reageren binnen één maand op elk geldig verzoek, tenzij dit bijzonder gecompliceerd is of u herhaalde verzoeken hebt ingediend. Dan reageren we uiterlijk binnen drie maanden. We brengen u binnen één maand na de ontvangst van het verzoek op de hoogte van de vertraging en de reden ervan.  Als u uw rechten doet gelden, wordt u hiervoor niets in rekening gebracht tenzij uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is. In dat geval brengen we u een redelijk tarief in rekening of weigeren we uw verzoek in behandeling te nemen.

Neem contact met ons op als u gebruik wilt maken van een van deze rechten (zie het gedeelte Contact hierna). We kunnen u om een bewijs van identiteit vragen om uw verzoek te verifiëren.

Uw recht Wat betekent dit?
Recht om toestemming in te trekken Als we uw persoonsgegevens verwerken op de wettelijk grondslag van toestemming, hebt u op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken (zie het gedeelte Contact hierna). Het intrekken van uw toestemming maakt echter elke verwerking die we vóór uw intrekking en op basis van uw toestemming hebben uitgevoerd, niet ongeldig.
Recht op inzage U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren.
Recht op rectificatie U hebt het recht ons te vragen eventuele onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die we over u bewaren te corrigeren en de persoonsgegevens aan te vullen indien deze niet volledig zijn.
Recht op verwijdering (‘Recht om te worden vergeten’) U hebt het recht te vragen om verwijdering van uw persoonsgegeven in bepaalde omstandigheden, zoals:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • U trekt uw toestemming in (wanneer de verwerking was gebaseerd op toestemming);
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen doorslaggevende juridische gronden die onze verwerking van de persoonsgegevens rechtvaardigen (zie Recht op bezwaar hierna);
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit recht is echter niet van toepassing als de verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • Om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Recht op beperking van verwerking U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. bewaren, maar niet gebruiken) als:

 • De nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
 • De verwerking onrechtmatig is, maar u de gegevens niet wilt laten verwijderen;
 • We de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • U bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en we in afwachting zijn van verificatie van onze doorslaggevende juridische gronden ervan.

We kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken:

 • Als we uw toestemming hebben om dit te doen;
 • Om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Om de rechten van anderen te beschermen; of
 • Om redenen van zwaarwegend openbaar belang.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid Waar u ons persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om dergelijke persoonsgegevens terug te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare indeling, en om deze gegevens te laten overdragen aan een onafhankelijke controller, zonder belemmeringen maar in elk geval alleen als:

 • De verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd; en
 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of onder de uitoefening van een contract met u.
Recht op bezwaar U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, voor de uitvoering van een taak die wordt verricht in het algemeen belang of tijdens de uitoefening van onze officiële bevoegdheid.
In een dergelijk geval stoppen we met de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij we dwingende rechtmatige gronden hebben die uw belangen overstijgen. Dan hebt u het recht informatie op te vragen over de afweging die we hebben gemaakt. U hebt ook het recht bezwaar aan te tekenen als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.
Geautomatiseerde besluitvorming U hebt het recht niet onderworpen te zijn aan besluiten die volledig zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, en die leiden tot rechtsgevolgen waarbij u bent betrokken of die op een vergelijkbare manier aanzienlijk van invloed zijn op u anders dan waar het besluit:

 • Nodig is voor het aangaan van een contract, of voor de uitvoering van een contract met u;
 • Is gebaseerd op uw expliciete toestemming, die u op elk moment mag intrekken; of
 • Bij wet van de Europese Unie of van een lidstaat is toegestaan.

Waar we een besluit alleen op geautomatiseerde besluitvorming baseren, hebt u altijd het recht het besluit te laten beoordelen door een persoon, zodat u ertegen in beroep kunt gaan en uw standpunt en omstandigheden kunt overbrengen.

Recht om een klacht in te dienen U hebt het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende schending heeft plaats gevonden als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens de AVG schendt.
 1. Beveiliging en opslaglocatie van uw persoonsgegevens

We zetten ons volledig in om uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inzage en gebruik door onbevoegden. Geen enkel fysiek of elektronisch beveiligingssysteem is echter volledig veilig, hoe effectief moderne beveiligingspraktijken ook zijn.  We kunnen niet garanderen dat onze database volledig veilig is, noch kunnen we garanderen dat de door u verstrekte informatie niet wordt onderschept tijdens de overdracht naar ons via internet. We hebben strikte interne richtlijnen ingesteld om ervoor te zorgen dat uw privacy is gewaarborgd op elk niveau in onze organisatie. Als er nieuwe technologieën beschikbaar komen, zullen we ons beleid aanpassen en aanvullende beveiligingsfuncties implementeren. Als we u een wachtwoord hebben gegeven waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze website, bent u ervoor verantwoordelijk dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft.  We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Hoewel we onze best doen uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens tijdens de overdracht naar onze website niet garanderen.  Elke overdracht van persoonsgegevens geschiedt geheel voor uw eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens ontvangen, gebruiken we passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde inzage of vrijgave te voorkomen.

 1. Wijzigingen in deze Kennisgeving gegevensbescherming

We houden ons het recht voor deze Kennisgeving gegevensbescherming bij tijd en wijle geheel naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden hier gepubliceerd, waarbij de datum bij “Laatst bijgewerkt op” onder aan deze Kennisgeving wordt bijgewerkt.  Bij wezenlijke veranderingen in deze Kennisgeving brengen we u hiervan echter op de hoogte middels een opvallende melding op de website voordat de wijzigingen van kracht worden. We raden u aan elke keer als u deze website opent of gebruikt de Kennisgeving gegevensbescherming te bekijken.

 1. Contact

Vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot deze Kennisgeving gegevensbescherming en de persoonsgegevens in ons bezit zijn welkom en kunnen worden gericht aan:

Data Protection Officer
Enterprise Ireland
East Point Business Park
The Plaza
Dublin 3
D03 E5R6
Paula Maguire

Email: GDPRonline@enterprise-ireland.com

Telefoon:: +353 1 727 2478

Laatst bijgewerkt op: 17th of mei, 2018